Miestne pravidlá

 1. Hranice ihriska
 • sú označené bielymi kolíkmi, alebo bielymi čiarami jamky č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
 • na jamke č. 4 tvorí hranicu ihriska po pravej strane časť oplotenia areálu,
 • Out je ukončený dvoma bielymi kolíkmi pri sebe.
 1. Nepohyblivé zábrany
 • lavičky, orientačné a reklamné tabule, ballwashery, odpadkové koše,
 • šachty závlah, zavlažovače (sprinkler),
 • chodníky vysypané jemným a spevnených štrkom,
 • kolíky označujúce vzdialenosti k okraju jamkoviska (kolíky s jedným pruhom 100 m, s dvoma  pruhmi 150 m, s troma pruhmi 200 m.
 1. Pohyblivé zábrany
 • hrable v pieskových prekážkach,
 • kamene v pieskových prekážkach,
 • kolíky označujúce vodné prekážky.
 1. Pôda v oprave
 • pôda v oprave je označená modrými kolíkmi alebo bielou čiarou.
 1. Vodné prekážky
 • pozdĺžne vodné prekážky označené červenými kolíkmi (jamky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),
 • priečne vodné prekážky označené žltými kolíkmi (jamka č. 3),
 • mostíky sú súčasťou vodných prekážok,
 • drop zóna na jamke č. 2 sa môže využiť pri uplatňovaní úľavy z vodnej prekážky (2 jazerá pred greenom č. 2).
 1. Ochrana mladých stromčekov
 • pri hre na hracej ploche, mimo prekážok platí beztrestná úľava pri ochrane mladých stromov. Vzťahuje sa na stromy, ktorých výška nepresahuje 2 metre, stromy ktoré sú podopreté kolíkom aj keď presahujú 2 metre.
 1. Čas
 • čas na odohratie deviatich jamiek je 2 hod. 20 min. Jednotlivé jamky majú limit cca 15 min.
 1. Cvičné švihy
 • cvičné švihy na odpalisku sú povolené len v prípade, kedy nedochádza ku kontaktu palice so zemou. Nesmie dôjsť k vysekávaniu trávy pri cvičnom švihu.
 1. Driving range
 • na driving range je možné odpaľovať loptičky z trávy len v prípade, keď je šnúrou označený priestor na odpaľovanie a nikto neodpaľuje z krytého odpaliska (z podložiek).
 1. Povinnosti hráča
 • ohlásiť sa na recepcii pred začatím hry,
 • oprava vyseknutých trsov trávy,
 • zasypanie poškodeného trávnika na odpaliskách pieskovým substrátom,
 • oprava poškodených miest po dopade lopty na greene,
 • vrátenie vybratých kolíkov po odohraní lopty na svoje pôvodné miesto,
 • úprava piesku v bunkroch po odohratí lopty,
 • uposlúchnutie výzvy na opustenie ihriska prípadne premiestnenia sa na určené miesta na ihrisku v prípade nepriaznivého počasia – búrky (dlhý neprerušovaný zvuk trúby).
 1. Hráčom sa zakazuje
 • hrať s loptami označenými DRIVING RANGE,
 • používanie DRIVING RANGE lopty na cvičných plochách (putting green, chipping green),
 • hra s viacerými loptami,
 • prechádzanie cez green s bagom alebo vozíkom.