Zmeny v pravidlách golfu 2019

  • 6. 5. 2019
  • Zdroj: SKGA

Zmena č. 1
Pri spustení lopty (dropovaní) hráč musí spustiť loptu z výšky svojich kolien. Za výšku kolien považujeme vzdialenosť kolien od zeme pri vzpriamenom postoji. Hráč si môže k spúšťaniu lopty aj čupnúť, ale výška, z ktorej loptu spúšťa musí byť taká, aká by bola pri vzpriamenom postoji.

Zmena č. 2
Na vymeriavanie zóny úľavy (zóna kam spustí hráč loptu) používame zásadne najdlhšiu palicu v bagu, s výnimkou akéhokoľvek typu puttra.

Zmena č. 3
Lopta spustená do zóny úľavy sa musí prvý krát dotknúť zeme v priestore tejto zóny a musí v nej aj zostať. Žiadne doposiaľ známe odkotúľanie lopty na max. 2 palice od miesta, kde sa dotkla zeme už viac neplatí! Toto platí aj pre dropzóny. Lopta musí byť spustená do dropzóny a v nej aj ostať.

Zmena č. 4
Ak sa hráč rozhodne spustiť loptu kdekoľvek dozadu na línii a Pravidlá mu to umožňujú, nesmie zahrať loptu z miesta, ktoré je bližšie k jamke ako referenčný bod, ktorý si určil na tejto línii. Referenčný bod je po určení odporúčané označiť týčkom. Následne od tohto bodu hráč vymeria zónu úľavy na dĺžku najdlhšej palice a nie bližšie k jamke.  Ak hráč neurčí referenčný bod, stáva sa týmto bodom miesto, kde sa lopta po spustení dotkla prvý krát zeme. Následne sa nesmie zakotúľať bližšie k jamke, než je tento bod. Inak sa spustenie musí opakovať. Pri žiadnom určovaní zóny úľavy nie je hráč nevyhnutne povinný vyznačiť zónu úľavy. Zodpovedá však za to, že lopta bude spustená do priestoru, ktorý by v tej vyznačenej zóne bol. Inak riskuje hru z nesprávneho miesta. Prevenciou proti sporom a nezhodám je osvojenie si zvyku označovať zóny na spustenie lopty, rovnako pôvodnú polohu lopty. A to aj napriek tomu, že pravidlá označenie polohy lopty neprikazujú v prípadoch, kedy nie je predpoklad, že bude vrátená na pôvodné miesto (nehrateľná lopta, abnormálne podmienky na ihrisku a pod.

Zmena č. 5
Čas na hľadanie lopty sa skracuje na 3 minúty. V prípade, že hráč nemá istotu, že je lopta jeho a rozhodne sa ju identifikovať, môže tak beztrestne urobiť aj po uplynutí troch minút, za predpokladu, že lopta, ktorá bude identifikovaná, bola nájdená v limite 3 minút.

Zmena č. 6
Ak pri hľadaní svojej lopty kdekoľvek na ihrisku pohnete svojou loptou, beztrestne ju vráťte na pôvodné miesto a hrajte. Nezabudnite, aj keď sa pozícia lopty zmenila len o centimeter, odohratím lopty bez vrátenia na pôvodné miesto porušíte pravidlá hrou z nesprávneho miesta a dostanete dve trestné rany.

Zmena č. 7
Ak sa Vám podarí pri jednom údere zasiahnuť svoju loptu viac krát, nepripisujete si žiaden trest, len tú konkrétnu ranu, ktorú ste zahrali.

Zmena č. 8
Ak po údere lopta zasiahne Vás, alebo Váš výstroj, nebudete nijako potrestaní a lopta sa hrá ako leží.

Zmena č. 9
Jedna z najdiskutovanejších zmien v pravidlách. Pri zahratí lopty na jamkovisku si môžete ponechať vlajku v jamke. Jej zasiahnutie loptou už nebude potrestané. Ak máte pocit, že Vám vlajka pri putte môže pomôcť, pokojne ju v jamke ponechajte.

Zmena č. 10
Na jamkovisku už môžete upraviť poškodenia spôsobené topánkami hráčov, spoje rezaného trávnika, škrabance a priehlbiny od náradia a vozidiel. Rovnako zvieracie stopy a zaborené predmety, napr. týčka, kamene, drievka a pod. Samozrejme, aj stopy po dopade lopty, či upchávky starých jamiek. Nesmiete opraviť stopy po zásahu údržby ihriska, napr. diery po aerifikácii, či drážky po vertikutácii greenov.

Zmena č. 11
Ak si hráč náhodne nejakým spôsobom pohne svoju loptu, ktorá je na jamkovisku, beztrestne ju vráti naspäť a pokračuje v hre.

Zmena č. 12
Ak hráč loptu na jamkovisku označí, zdvihne a následne vráti na miesto a v potom ju pohne vietor (a lopta sa zakotúľa napr. aj do jamky), hráč je povinný beztrestne vrátiť loptu na pôvodné miesto a pokračovať v hre. Ak bola lopta raz označená, zdvihnutá a následne vrátená na miesto a potom sa pohla pôsobením vetra, hráč musí dodržať vyššie spomenutý postup, bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo odstránené markovátko.

Zmena č. 13
Vodné prekážky nahrádzajú tzv. TRESTNÉ ZÓNY. Nemusia obsahovať žiadnu viditeľnú, ani suchú vodu. Je na prevádzkovateľovi ihriska, kde sa rozhodne takúto zónu umiestniť. V trestnej zóne môže hráč odstrániť voľné prírodné predmety, pohyblivé zábrany a dotknúť sa pri založení palice za loptu zeme, rovnako ako kdekoľvek na ferveji, alebo v štandardnej zóne.

Zmena č. 14
Často spomínaná téma čerpania úľavy z trestnej zóny (donedávna vodnej prekážky), keď si nie je hráč úplne istý, že v trestnej zóne naozaj loptu má. Na to, aby mohol dropovať z trestnej zóny a nemusel sa vracať na pôvodné miesto, musí byť hráč minimálne na 95% presvedčený, že svoju loptu má v danej trestnej zóne. V praxi jedno z veľmi ťažko uplatniteľných pravidiel, keďže posúdiť 95% presvedčenia bude vec veľmi subjektívna.

Zmena č. 15
V pieskovej prekážke môže hráč odstrániť voľné prírodné predmety ako kamienky, konáriky, opadané lístie a pod.

Zmena č. 16
Pozor! Hráč sa stále pri príprave na ranu, či počas náprahu nemôže dotknúť palicou piesku pred, alebo za loptou.

Zmena č. 17
Loptu, ktorá je zaborená v pôde po dopade môže hráč beztrestne dropovať, bez ohľadu na to, či je na krátko strihanej ploche, alebo v rafe. Musí však byť reálne zaborená nejakou časťou pod úrovňou zeme. Zapadnutie do hustej trávy, bez vytvorenia priehlbiny v pôde nie je zaborením.

Zmena č. 18
Nehrateľná lopta v pieskovej prekážke sa dá vyriešiť novým, doposiaľ nepovoleným spôsobom. Z pieskovej prekážky sa hráč môže vydropovať mimo prekážku dozadu na línii jamka – pôvodná poloha lopty, za cenu dvoch trestných rán, ktoré si pripíše.

Zmena č. 19
V momente zaujímania postoja na zahratie rany nesmie hráčov nosič stáť úmyselne na predĺženej línii hry v smere za loptou a pomôcť mu pri nasmerovaní sa na požadovaný smer hry. Ak sa tak nedopatrením stane, trestu sa dá vyhnúť poodstúpením od lopty, odchodom nosiča z pozície a opätovným zaujatím postoja, už bez nosiča. Táto zmena pravidiel už samotná stihla prejsť rýchlou zmenou, keďže v platných vydaniach Pravidiel sa píše, že mimo jamkoviska hráča poodstúpenie neochráni pred trestnými ranami. Toto už neplatí! Podľa upraveného výkladu sa hráč kdekoľvek na ihrisku trestu vyhne novým a správnym zaujatím postoja.

Zmena č. 20
Často spomínané a veľmi dôležité tempo hry sa dočkalo zjednotenia časov na prípravu a zahratie rany. Odporúčaný čas na prípravu a zahratie rany je 40 s. Tento čas hráčovi plynie od momentu, keď sa zastaví pri svojej lopte, zloží bag, prípadne zastaví vozík a je na rade hrať. Po prekročení tohto času môže byť hráčova príprava na ranu bez upozornenia meraná rozhodcom. Následne bude hráč pri prekročení času upozornený, pri ďalšom porušení obdrží 1 trestnú ranu, následne 2 a ak znova nedodrží tento čas, príde na rad diskvalifikácia.